Menu Close

Darbo pasiūlymas visuomenės sveikatos specialistui

Įstaigos pavadinimas: Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VSB).

Pareigos: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Neterminuota darbo sutartis (1,0 etatas).

Pareigų pavadinimas: visuomenės sveikatos specialistas.

Darbo vieta: Jonavos rajono ugdymo įstaigose.

Darbo užmokestis: nuo 1581,00 iki 1623,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Reikalavimai:

 1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą.
 2. Turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines visuomenės sveikatos studijų krypties studijas, arba jai lygiavertę ar prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 3. Turi žinoti ir suprasti šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus,
 4. Žinoti, suprasti ir gebėti:
  4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
  4.2. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  4.3. užsienio kalbą;
  4.4. dirbti kompiuteriu (Word, Exel gebėti naudotis internetu, teisinės bazės informacine sistema);
  4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 5. 5. Turėti vairuotojo teises.

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 1. tvarkyti formoje Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d.  įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, nurodytus Mokinio asmens, įskaitant sveikatos, duomenis, juos analizuoti;
 2. rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie Mokinių gyvenseną;
 3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
 4. su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį;
 5. identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 7. teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
 8. organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
 9. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;
 10. teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;
 11. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;
 12. tikrinti mokinių asmens higieną;
 13. padėti Mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis;
 14. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 15. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 16. konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 17. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
 18. dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą;
 19. prižiūrėti ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą bei patvirtinti elektroninę tyrimo užsakymo formą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Gyvenimo aprašymas (CV); 2. Išsilavinimą liudijančio dokumento kopija; 3. Papildomus dokumentus (rekomendacijas, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijas) pretendentas atsineša į pokalbį.

Dokumentai priimami:
El. paštu info@jonavavsb.lt arba Chemikų g. 136, Jonava.
Tel. (8 349) 31064; 8 675 19750.

Skelbimas galioja iki: 2022-07-31. Dėl pokalbio dėl darbo vietos bus informuojamas reikalavimus atitinkantis kandidatas individualiai.

Skip to content