Menu Close

ĮSTATYMAI

 LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886

LR sveikatos sistemos įstatymas 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552

LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas 2002 m. liepos 3 d. Nr. IX-1023 

LR statistikos įstatymas 1993 m. spalio 12 d. Nr. I-270

LR alkoholio kontrolės įstatymas 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas 1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1143

 Lietuvos Respublikos narkotikų ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas 1998 m. sausio 8 d. Nr. VIII-602

LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas 1996 m. rugsėjo 25 d. Nr. I-1553

LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X – 1238

NUTARIMAI

LR Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 590 ,,Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sarašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo „

LR  vyriausybė nutarimas “Dėl nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo” 2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 1291

ĮSAKYMAI

LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. Nr. V-488 įsakymas “Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo”

LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“

LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-204 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“

LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-938 „Dėl sveikatos statistinių ataskaitų patvirtinimo“

LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro  2005 m. gruodžio 30 d. Nr. V1035/isak-2680 įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d.  įsakymas  Nr. V-966/V-672 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”

 LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d.  įsakymas Nr. V-964 “Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo”

 LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo

LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V-932 “Dėl valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”

LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“

LR švietimo irmokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymas  Nr. ISAK-1462 „Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, živ/aids, smurto ir nusikalstamumo prevencijos”

LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ 

LR sveikatos apsaugos ministro  2010 m. spalio 1 d.  įsakymas Nr. V-868 “Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo”

LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 ,,Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo”

 LR sveikatos apsaugos ministro  2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773  “Dėl Lietuvos higienos normos hn 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo”

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-523 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-60/V-39 „Dėl ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V-651/V-665 „Dėl mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-979 „Dėl širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

TARYBOS SPRENDIMAI

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimas Nr. 1TS–7 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“

Informacija atnaujinta 2018-02-13

Skip to content