Menu Close

Kaip nusipirkti saugią prekę (informacija vartotojui)

Visi mes esame vienokios ar kitokios rūšies prekės ar paslaugos pirkėjai ar vartotojai – kasdien lankomės asmens sveikatos priežiūros, švietimo įstaigose, baseinuose, skalbyklose, pirtyse, saunose, sporto klubuose, vaikų vasaros ir poilsio stovyklose, interneto kavinėse bei interneto prieigos taškuose, laidojimo namuose ir kt. Taip pat perkame įstaigų, gaminančių įvairius gaminius, skirtus liestis su maistu, taip pat kosmetikos gaminius, kurie gali tiesiogiai įtakoti mūsų sveikatos būklę. Tam, kad šios įsigyjamos prekės ar paslaugos nesugadintų mums nuotaikos ir nesukeltų nenumatytų problemų, mes, kaip vartotojai, jas turime gauti tinkamas ir saugias visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu. Lietuvoje vartotojų teises nustato ir gina Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 2007, Nr. 12-488) ir kiti teisės aktai.

Vartotojai turi teisę:
• Įsigyti saugias, tinkamos kokybės paslaugas (pasirinkti paslaugų teikėją). Tam, prieš sudarant paslaugų gavimo sutartį (žodžiu ar raštu), gauti valstybine kalba Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytą teisingą ir visapusišką informaciją apie teikiamas paslaugas, susijusias su teikiamų paslaugų prigimtimi, teikimo sąlygomis, kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis ir kitokią informaciją, turinčią įtakos vartotojo apsisprendimui sudaryti sutartį;
• Informacija vartotojui teikiama paslaugų teikimo vietoje arba kitoje kiekvienam galimam klientui laisvai viešai prieinamoje vietoje tokiu būdu, kad jis galėtų įvertinti su paslauga susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numanomą laiką;
• Gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką ir kreiptis į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą dėl pažeistų teisių gynimo bei turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimo;
• Į ekonominių interesų apsaugą;
• Į švietimą vartojimo srityje;
• Jungtis į vartotojų asociacijas.

Vartotojas gali reikalauti:
• nutraukti paslaugos teikimo sutartį,
• netinkamos kokybės paslaugą pakeisti tinkamos kokybės paslauga,
• pašalinti nekokybiškai suteiktos paslaugos trūkumus arba sumažinti nekokybiškos paslaugos kainą.
Jeigu paslaugų teikėjas netenkina vartotojo žodžiu pateiktų reikalavimų, vartotojas turi raštu kreiptis į paslaugų teikėją ir išdėstyti savo reikalavimus.
Paslaugų teikėjas, nesutikdamas su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
Jeigu paslaugų teikėjas nevykdo vartotojo reikalavimų ar nepateikia atsakymo į raštišką paslaugų vartotojo kreipimąsi, vartotojas turi teisę kreiptis į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą.

Informacija kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų lankytojams
Paslaugų vartotojas turėtų atkreipti dėmesį į tai, ar paslaugų teikėjas:
• Naudoja vienkartinius, dezinfekuotus, sterilius įrankius (vienkartiniai ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai, naudojami teikiant grožio paslaugas, išpakuojami klientui matant);
• Naudoja švarius, kitiems vartotojams nenaudotus, ar vienkartinius užtiesalus, apdangalus, rankšluosčius arba popierines juosteles bei servetėles;
• Ar dengia vienkartiniu užtiesalu arba valo ir dezinfekuoja po kiekvieno paslaugų vartotojo paviršius, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą,
• Ar suteikia informaciją apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų priežiūrą (tatuiravimo, papuošalų vėrimo paslaugos);
• Ar pats laikosi asmens higienos reikalavimų (plauna rankas muilu ir vandeniu prieš pradėdamas ir baigęs teikti paslaugą, prieš užsimaudamas ir nusimovęs pirštines);
• Ar dezinfekuoja rankas prieš teikdamas paslaugas, kurių metu pažeidžiama oda ar gleivinė, taip pat prieš dirbdamas steriliais instrumentais;
• Ar mūvi vienkartines pirštines ir ar jas keičia po kiekvieno paslaugos vartotojo teikdamas paslaugas, kurių metu pažeidžiama oda ar gleivinė.
Paslaugų vartotojui pareikalavus, privaloma pateikti informaciją apie naudojamus instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus, naudojamus kosmetikos gaminius, dažus, papuošalus.
Kviečiame paslaugų vartotojus žinoti savo teises ir jomis naudotis.

Pagal SAM informaciją paruošė Rūta Pugačiauskienė

Skip to content