Menu Close

Sveikatos priežiūros organizavimas mokyklose

Mokinių sveikatos priežiūra Jonavos rajone vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 49-1968), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035, ĮSAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 153-5657).

Nuo 2011 m. kovo 1 d. visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose įdarbinti Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. V-918 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ ir Jonavos rajono savivaldybės 2011 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. 1 TS – 29 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ Jonavos rajono švietimo ir ugdymo įstaigose 2011 metais dirbo 8 sveikatos priežiūros specialistai (7 moterys ir vienas vyras) – 50 proc. turintys visuomenės sveikatos bakalauro laipsnį ir 50 proc. aukštąjį/aukštesnįjį medicininį išsilavinimą. Šiuo metu trys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai mokosi Klaipėdos, Šiaulių, Lietuvos kūno kultūros universitetuose. Neturintys visuomenės sveikatos bakalauro laipsnio yra išklausę privalomus 160 valandų visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kvalifikacijos tobulinimo kursus. Visuomenės sveikatos biuro darbuotojų amžiaus vidurkis – 40 metų.

Mokyklose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2011 m. vykdė veiklą 19 bendrojo lavinimo mokyklose, 2 mokyklose – darželiuose ir politechnikos mokykloje. Iš viso Jonavos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose 2011 m. gruodžio 28 d. duomenimis mokėsi 6563 mokiniai.

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistas(-ė), savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatais, Biuro direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais.

2011 m. mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai buvo aprūpinti kraujospūdžio matavimo aparatais, kompiuteriais, sveikatos ugdymo informacinėmis, darbo, vaizdinėmis, metodinėmis priemonėmis.

Sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma pagal mokyklos sveikatos priežiūros veiklos planą, kurį rengia visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, atsižvelgdama į mokyklos poreikius ir vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros nacionalinius ir vietos prioritetus. Specialistų darbo planus tvirtina Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius.

Jonavos visuomemės sveikatos biuro specialistai sistemingai, reguliariai vykdė mokyklose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų metodinį vadovavimą, konsultavimą, bei veiklos koordinavimą. Kiekvieną mėnesį vyksta biuro darbuotojų pasitarimai. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistams paliekama galimybė pagal poreikį parinkti individualius užsiėmimus mokyklose. Didelė dalis sveikatinimo veiklų 2011 m. buvo rengiama ir organizuojama biuro specialistų.

Vykdant sveikatos priežiūrą mokyklose 2011 metais užregistruoti 2018 moksleivių apsilankymai pas sveikatos priežiūros specialistą, pirmoji pagalba suteikta – 1322 kartus, konsultacijos ir kt. – 242 kartus. Mokyklose visuomenės sveikatos priežiūros specialistai vykdo mokinių maitinimo organizavimo priežiūrą, atlieka valgiagaščių ir mokinių maitinimo atitikties vertinimą ir mokyklos patalpų higieninį įvertinimą. Tėvų susirinkimo metu teikia informaciją apie mokinių sveikatos būklę, sergamumą, traumas ir kitus aktualius su sveikata susijusius klausimus.

Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai kartu su Higienos institutu vykdė anketinę apklausą „Smurto prieš 11-18 metų amžiaus vaikų paplitimo ir jį įtakojančių veiksnių vertinimas“, apklausta 120 bendrojo lavinimo mokyklų mokinių.

Jonavos rajone sveikatą stiprinančiomis mokyklomis yra pripažinta Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla ir Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Pakalnutė“. Pagrindinis sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas – stiprinti moksleivių sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos ir visuomenės pastangomis, kurti integruotą, visaapimančią sveikatos stiprinimo ir ugdymo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Skip to content