Menu Close

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text]

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

(biudžetinė įstaiga, įm. k. 302530751)

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

  • Asmens dokumento kopija
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
  • Gyvenimo aprašymas (CV)
  • Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)

 

 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VEIKLAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖ

 

1.Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) direktoriaus pavaduotojas veiklai dirba pagal darbo sutartį.

2.Pareigybės grupė – direktoriaus pavaduotojas.

3.Pareigybės lygis – A1.

4.Pareigybės paskirtis – planuoti ir kontroliuoti visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimą Jonavos rajone.

5.Pareigybės pavaldumas – Biuro direktoriui.

II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6.Direktoriaus pavaduotojas veiklai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar kitą jam prilygstantį aukštąjį universitetinį viešojo administravimo, visuomenės sveikatos, sveikatos politikos ir vadybos magistro laipsnį;

6.2. ne mažiau 1 m. patirtis pagal profesinę kvalifikaciją ir ne mažiau 1 m. patirtis vadovaujamo darbo;

7.Direktoriaus pavaduotojas veiklai turi žinoti, suprasti ir gebėti:

7.1. visuminę (holistinę) sveikatos sampratą, sveikatos stiprinimo pagrindus;

7.2. šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus, informacijos rinkimo, duomenų analizės, interpretavimo ir platinimo metodus;

7.3. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą;

7.4. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;

7.5. bendruomenės dalyvavimo reikšmę, siekiant išsaugoti ir stiprinti sveikatą, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes;

7.6. bioetikos pagrindus, informacijos konfidencialumo apsaugą;

7.7. vadybos ir sveikatos ekonomikos pagrindus;

7.8. epidemiologinių ir populiacinių tyrimų metodus;

7.9. analizuoti savivaldybės sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius;

7.10. planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;

7.11. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

7.12. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7.13. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba bei mokėti bent vieną užsienio kalbą;

7.14. dirbti Microsoft Office, SPSS programiniais paketais bei teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis.

8.Būti pareigingu, darbščiu, iniciatyviu, korektišku, kūrybišku, objektyviu.

9.Nuolat siekti kvalifikacijos kėlimo.

10.Dirbant vadovautis etikos, deontologijos ir įstaigos vidaus taisyklėmis.

III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

11.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

11.1. planuoja ir kontroliuoja mokinių sveikatos priežiūros įgyvendinimą;

11.2. planuoja ir kontroliuoja visuomenės sveikatos stebėsenos įgyvendinimą;

11.3. planuoja ir kontroliuoja visuomenės sveikatos stiprinimo bendruomenėje įgyvendinimą;

11.4. analizuoja ir interpretuoja duomenis, teikia išvadas ir rekomendacijas;

11.5. rengia Biuro metų veiklos programą;

11.6. pagal kompetenciją atstovauja Biuro interesus įstaigose, organizacijose ir kt.;

11.7. rengia ataskaitų ir atsakymų projektus;

11.8. pavaduoja Biuro direktorių jam nesant, atliekant visas Biuro direktoriaus pareigybėje numatytas funkcijas;

11.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Biuro direktoriaus pavedimus, atitinkančius Biuro tikslus ir funkcijas;

11.10. atsako už laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą;

11.11. planuoja ir kontroliuoja projektų rengimą ir įgyvendinimą.

IV SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

12.Darbuotojas, einantis šias pareigas, atsako už:

12.1. jam pavestų funkcijų vykdymą;

12.2. savo pareigų, numatytų pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;

12.3. įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus;

12.4. padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksus;

12.5. turimos informacijos konfidencialumą ir tvarkomų dokumentų saugumą.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą http://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-veiklai-322;699410.html taip pat telefonu 8 676 42691.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Skip to content