Menu Close

PEDIKULIOZĖ. OFICIALIOJI STATISTIKA NEATSPINDI REALIOS SITUACIJOS

Pedikuliozė– tai užkrečiama odos liga, sukelta parazituojančių ant žmogaus kūno ir siurbiančių kraują galvinių, drabužinių arba kirkšninių utėlių. Tai nėra reta liga – kasmet 6-12 mln. žmonių iš visame pasaulyje užsikrečia utėlėmis. Užsikrėsti gali bet kas, turėjęs glaudų kontaktą su utėlėtu žmogumi ar jo daiktais. Ypatingai šis susirgimas plinta artimai kontaktuojant su utėlių turinčiu asmeniu – vaikų kolektyvuose, perpildytame transporte, naudojantis utėlių turinčių žmonių asmeniniais daiktais ir pan.

Utėlių įkandimai, dėl jų seilėse esančių tam tikrų medžiagų, sukelia stiprų niežulį, nusikasymus, lydimus egzemos, kaltūno susidarymo. Drabužinės utėlės platina epideminę ir recidyvinę šiltines, Volynės ir grįžtamąją karštliges.

Šio susirgimo epidemiologinė priežiūra ir kontrolė rajone vykdoma vadovaujantis „Pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės metodinėmis rekomendacijomis“.

Rajono mokyklose pedikuliozės epidemiologinę priežiūrą vykdo Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. Į mokyklos vidaus tvarkos taisykles įrašomos nuostatos, kad mokinio tėvai/globėjai, nustačius jų vaikams apsikrėtimo utėlėmis faktą, turi pateikti informaciją (raštu) apie taikytas utėlių naikinimo priemones. Žinios apie utėlėtumą yra esminis dalykas, pakeičiantis nuostatas ir elgesį bei užtikrinantis efektyvų jo plitimo mažinimą. Taip pat labai svarbus mokinių mokymas kaip apsisaugoti nuo apsikrėtimo utėlėmis, mokomosios medžiagos pateikimas (atmintinės, mokyklos leidiniai), pokalbių, paskaitų organizavimas. Pedikuliozės patikrinimai atliekami po kiekvienų atostogų bei esant poreikiui.

Į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, nustačius apsikrėtimo utėlėmis faktą, tėvai/globėjai kreipiasi ne visada, dažniausiai gydo savo vaikus savarankiškai, nes pedikuliocidai (specialios utėlėms naikinti skirtos priemonės) vaistinėse parduodami be receptų. Tokiu atveju apsikrėtimo atvejis nėra registruojamas.

Besikreipiantys į asmens sveikatos priežiūros įstaigas apsikrėtę utėlėmis asmenys, jiems pageidaujant, nemokamai aprūpinami pedikuliocidais. Šias priemones, negalintiems jų įsigyti, finansuoja Jonavos rajono savivaldybė tuo siekdama užtikrinti, kad vaikai vėl negrįžtu į ligos židiniu tapusią šeimą, dėl to, kad jų tėvai neturi lėšų vaistams įsigyti, todėl ir nesiima jokių priemonių pasekmėms pašalinti.

Mokinys mokyklos sveikatos kabinete pakartotinai patikrinamas dėl priemonių taikymo efektyvumo. Mokyklose visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirba tik kai kuriomis dienomis, todėl kasdien šių patikrų vykdyti neturi galimybės.

Atrodo savaime suprantama, kad daugiausiai paramos, pagalbos ir palaikymo įgyvendinant teisę į sveikatą vaikai turėtų sulaukti iš artimiausių žmonių – savos šeimos, tėvų (globėjų, rūpintojų), kurie pirmiausia atsakingi už savo vaikų gerovę, deja .. Vaikams, kaip labiausiai pažeidžiamiems ir silpniausiems visuomenės nariams, dėl jų fizinio ir psichinio nebrandumo reikia ypatingos apsaugos ir globos, jiems reikia daugiausiai paramos ir palaikymo bei supratimo. Vaiko poreikis turėti geras socialines, edukacines, ugdymosi sąlygas vienas pagrindinių vaiko interesų.Skurdas ir socialinė atskirtis tiesiogiai įtakoja vaiko kognityvinį vystymąsi, tai vienas iš faktorių, lemiančių vaiko elgesį. Vaikai iš mažas pajamas gaunančių šeimų turi daugiau elgesio problemų, dažniau vengia mokslo ar yra pašalinami iš mokyklos, dažniau patiria patyčias ar tiesiog ignoruojami klasėje. Todėl pedikuliozės plitimas ir galimos pasekmės vaiko vystymuisi socialinės rizikos šeimose vertintina kaip socialinė problema.

Vykdant pedikuliozės atvejų registravimą Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklose stebimos šio susirgimo didėjimo tendencijos. Rajono oficialioji statistika neatspindi realios situacijos, nes į privalomąjį užkrečiamųjų ligų ir užkrečiamųjų ligų sukėlėjų valstybės registrą, vykdoma visuomenės sveikatos centrų, taip pat vykdančios ir užkrečiamųjų ligų epidemiologinę analizę ir prognozę, nepatenka asmenys, nesikreipę į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Vadovaujantis „Pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės metodinėmis rekomendacijomis“ visuomenės sveikatos centras turi numatyti ir organizuoti priemones pedikuliozės plitimui rajone stabdyti: nustatyti sąlytį turėjusius asmenis (šeimos narius, kaimynus ar kt., suteikti pagrindines žinias apie pedikuliozės plitimą, apsisaugojimo priemones ir utėlių naikinimo būdus). Taip pat ši įstaiga atlieka pedikuliozės atvejų analizę, įvertina apsikrėtimo utėlėmis dinamiką, ypatumus ir tendencijas, nustato rizikos grupes ir veiksnius, taiko profilaktines priemones, dalyvauja tikslinių programų rengime, kaupia informaciją, kurią panaudoja visuomenės mokymui.

Švietimo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai nėra asmens sveikatos priežiūros specialistai, todėl jie nustato tik patį apsikrėtimo faktą, bet negali jo mediciniškai diagnozuoti kaip gydytojai ir, visuomenės sveikatos centrui pageidaujant, gali pateikti tik apibendrintą informaciją apie nustatytus pedikuliozės atvejus.

2012-2013 m. pedikuliozės situacija Jonavos rajone:

  • Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro duomenimis 2013 m. (I – XI mėn.) užsikrėtusių pedikulioze bendrojo ugdymo įstaigose buvo 213 mokinių ir šie sudarė 278 užsikrėtimo pedikulioze atvejus, t. y. iš 213 mokinių 181 mokinys buvo tik vieną kartą užsikrėtęs pedikulioze per 2013 m. (I – XI mėn.) laikotarpį, o 32 mokiniai pakartotinai pedikulioze sirgo kelis kartus ir tai sudarė 97 atvejus.
  • Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyriaus duomenimis 2012 m. Jonavoje buvo užregistruoti 5 pedikuliozės užsikrėtimo atvejai 0 – 17 m. amžiaus grupėje, o 2013 m. (I – X mėn.) – 41 atvejis toje pačioje amžiaus grupėje, nebuvo nei vieno pakartotino užsikrėtimo pedikulioze atvejo.

Galima tik spėti, kad privalomajame epidemiologiniame registre registruoti pedikuliozės atvejai – tai tik ledkalnio viršūnė.

Ir jeigu šiandien kiekvienos įstaigos atstovas, kažkuria dalimi atsakingas už saugios ir sveikos vaiko aplinkos užtikrinimą, nemato ar nenori matyti rajone pedikuliozės problemos ir savo veiksmais darys tik tiek, kiek tai reglamentuoja teisės aktai, tai visi atskirai šios problemos rajone tikrai neišspręsime. Siekiant sumažinti pedikuliozės plitimą ugdymo įstaigose:

  • būtinas glaudus bendradarbiavimas tarp vaikų ir tėvų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, pedagogų, socialinių darbuotojų ir kitų institucijų;
  • reikalinga praplėsti ir patikslinti mokyklų vidaus tvarkos taisykles siekiant užkirsti kelią pedikuliozės plitimui kolektyve;
  • ligos plitimą socialinės rizikos šeimose vertinti kaip socialinę problemą, kurios sprendimui reikalingos kompleksinės priemonės.

Gyventojams parengti 3 informaciniai lapeliai apie pedikuliozę – „Dažniausiai gyventojus dominantys klausimai apie galvinę utėlę“, „Gaktinės utėlės“ ir „Drabužinės utėlės“. Visa minėta informacija paskelbta Užkrečiamųjų ligų ir profilaktikos bei kontrolės centro interneto svetainėje, adresu www.ulpkc.lt.

Jonavos rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro direktorė

Ina Kazakevičienė

2014 m. sausio 14 d.

Panaudota medžiaga:

  • Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas Nr. I-1553, 1996. Vilnius
  • http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos.
Skip to content