Menu Close

DĖL PASIKEITUSIOS PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ PRIVALOMŲJŲ MOKYMŲ IR ATESTAVIMO TVARKOS

             Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento specialistai primena, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl privalomųjų pirmos pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo“.

Kauno apskrityje yra 46 juridiniai asmenys, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsniu, yra įgiję (turintys šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tam išduotą ir galiojančią licenciją) teisę verstis pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymu, mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai. Jie vadovaujasi naujo įsakymo mokymo programomis, periodiškumu pagal nustatytas profesijų ir veiklos sričių sąrašus, bei asmenų padariusių teisės pažeidimą, būnant neblaiviais.

Pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę ir higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą turės išklausyti asmenys, pradedantys profesinę ar kitą veiklą. Įgūdžiams įtvirtinti ir naujoms žinioms įgyti yra numatytos tęstinės ir specialiosios mokymo programos. Mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa skiriama asmenims, padariusiems teisės pažeidimą, kreipiantis medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti.

Sveikatos žinių vertinimas atliekamas raštu iš sudarytų teorinių žinių klausimyno (20 klausimų). Privalomojo pirmosios pagalbos, higienos mokymų praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekamos praktinės užduotys. Teorinės žinios vertinamos teigiamai, jeigu teisingai atsakoma į 70 proc. pateiktų klausimų, praktinė užduotis  –  teisingai atlikus pateiktą užduotį.

Išlaikiusiems teorinių žinių testą, o privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ar higienos įgūdžių mokymo atveju – ir gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo išduoda Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą.

Neišlaikiusiems teorinių žinių testo ar gavusiems neigiamą praktinės užduoties įvertinimą asmenims, ne anksčiau kaip po 3 kalendorinių dienų, po vykusio privalomojo mokymo metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo, leidžiama vieną kartą perlaikyti teorinių žinių testą ir (ar) atlikti praktinę užduotį. Neišlaikius pakartotinio teorinių žinių testo ir (arba) gavus neigiamą praktinės užduoties įvertinimą, pažymėjimas neišduodamas ir siūloma kartoti (išklausyti) privalomojo mokymo programą.

Už privalomojo mokymo kokybę, pažymėjimų išdavimo tvarkos ir licenzijuojamos  visuomenės sveikatos priežiūros veiklos sąlygų pažeidimus atsako privalomojo mokymo veikla besiverčiantis fizinis arba juridinis asmuo.

 

 

Violeta Lapelienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Kauno departamento

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. 8-37 331691

El.p. violeta.lapeliene@nvsc.lt

Kontaktai žiniasklaidai 
Kristina Mikalauskienė

Tel. 8-37 331684
El. p.
kristina.mikalauskienė@nvsc.lt

Skip to content