Menu Close

„Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-951 „DĖL STATISTINĖS APSKAITOS FORMOS NR. 027-1/A „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. V-1336

Vilnius

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu  1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1.      statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“;

1.2. Statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ pildymo taisykles.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                          Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

Skip to content