Menu Close

AUTOPLOVYKLŲ KELIAMOS PROBLEMOS GYVENTOJAMS

        Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas) pastebi, kad įmonės vystydamos ir plėsdamos automobilių plovimo paslaugas Kauno mieste ir rajone steigiasi arti gyvenamųjų namų ir gyventojams kelia daugelį problemų. Pastebima, kad autoplovyklų (savitarnų) konstrukcijos dažnai atviros, nuo plaunamų transporto priemonių, nuolat girdimas plovimo sistemos bei atvykstančio ir išvykstančio transporto triukšmas. Plovyklos paslaugas teikia visą parą, todėl artimoje kaimynystėje gyvenantys žmonės patiria nuolatinio triukšmo įtaką.

        NVSC Kauno departamentas yra gavęs gyventojų skundų dėl autoplovyklų veiklos keliamo triukšmo. Tuo pagrindu buvo organizuojami triukšmo matavimai bei nustatyta, kad savitarnos autoplovyklų vykdomos veiklos metu keliamas triukšmas viršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 nustatytus triukšmo ribinius dydžius nakties metu. Atsižvelgdami į matavimo rezultatus NVSC Kauno departamento specialistai  atsakingiems asmenims nurodyta imtis prieštriukšminių priemonių. Taip pat už nustatytus Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reikalavimų pažeidimus atsakingų asmenų traukimas administracinėn atsakomybėn yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka ir terminais. NVSC Kauno departamento duomenimis autoplovyklų vadovai atsižvelgdami į Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reikalavimus, imasi prieštriukšminių priemonių, nutraukdami veiklą nakties metu, statydami prieštriukšmines sieneles ar ribodami darbo laiką dienos metu.

         Primename, kad NVSC Kauno departamentas pagal Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 2 punktu apibrėžtą kompetenciją „pagal asmenų prašymus, pareiškimus, skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal Sveikatos apsaugos nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą“ (kontroliuojamų sričių sąrašas patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-1179), t. y. keliamo triukšmo kontrolę pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 33:2011). Triukšmo pavojingumą nulemia: jo intensyvumas bei poveikio trukmė.

          Atkreiptinas dėmesys, kad  įmonės savo veikloje naudojančios stacionarius triukšmo šaltinius ar planuojančios savo ūkinėje veikloje naudoti stacionarius triukšmo šaltinius, privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą bei įsivertinti statinių statybos užbaigimo procedūrų metu statinių inžinerinių sistemų keliamą triukšmą. Mažinant triukšmo žalingą įtaką sveikatai, taikomos priemonės turi būti nukreiptos į triukšmo lygio mažinimą. Tai būtų racionalus  triukšmą keliančių  įrengimų išdėstymas, techninių konstrukcijų tobulinimas, garsą izoliuojančių ir sugeriančių medžiagų panaudojimas, gera įregimų techninė priežiūra ir remontas.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Vaida Urbonė

Tel. 8 37 331691

El. paštas: vaida.urbone@nvsc.lt

Skip to content